Kerkenraad

In iedere evangelisch-altreformierte gemeente zijn mannen en vrouwen als ouderling, diaken of dominee lid van de kerkenraad. De drie functies zijn gelijkwaardig aan elkaar. Ieder jaar kiezen de belijdende leden een kwart van de ouderlingen en diakenen opnieuw. Hun ambtstijd bedraagt dus vier jaar. Men kan niet direct worden herkozen.

De dominee wordt ook door de gemeenteleden gekozen, maar hij/zij is voor het leven beroepen.

In de evangelisch-altreformierte gemeente Laar bestaat de kerkenraad uit:
– vier (wijk-)ouderlingen,
– één (jeugd-)ouderling,
– twee diakenen,
– één dominee.


Kerkenraad 2015-2016

In de statuten van de evangelisch-altreformierte kerk staat over de kerkenraad:

Artikel 10 Algemene opgaven
(1) Om haar opdracht en dienst te kunnen volbrengen, vormt de gemeente een kerkenraad.
(2) De kerkenraad is het bestuur van de gemeente. Dit omvat de geestelijke leiding (herdersambt) en het geestelijke toezicht, de juristische vertegenwoordiging naar binnen en buiten en de financiële administratie.
(3) De kerkenraad bevordert het werk in de gemeente, verantwoordt diens inhoud en ondersteunt alle medewerkers (zowel in hoofd- als nevenberoep en als vrijwilliger) van de gemeente in hun dienst.
(4) De kerkenraad spoort de gemeenteleden tot deelname aan het kerkelijk leven en tot medewerking in de gemeente aan. Hij houdt rekening met de wensen en ideeën van de verschillende leden en groepen.

In het daaraan voorafgaande artikel over “Rechten en plichten van de gemeenteleden” werd al bepaald:
De gemeenteleden zijn verplicht om naar vermogen mee te werken aan de uitvoering van de kerkelijke opgaven en de beroeping tot medewerking in kerkenraad en andere kerkelijke vergaderingen na te komen.

Iedere kerkenraad zendt twee of drie vertegenwoordigers naar de halfjaarlijks plaatsvindende vergaderingen van het synodaalverband en de synode. Synodes bestaan normaliter uitsluitend uit vertegenwoordigers van de kerkenraden. De leiding van de kerk komt vanuit de kerkenraden van de plaatselijke gemeentes.

 

Verkiezingsregelement van de EAK Laar